Risikostyring i Bygg og Anlegg – BVP-metoden

Prendo har det siste halvåret bistått bygg og anleggsentreprenører med å beskrive risiko i anbudsfasen og styre risiko i utførelsesfasen. Metodikken er utviklet av Prendo og er spesielt tilpasset bygg og anleggsprosjekter.

Entreprenørers evne til å styre risiko og HMS blir i økende grad vektlagt av byggherrer ved tildeling av kontrakter. Stadig flere byggherrer internasjonalt anvender anskaffelsesmodellen Best Value Procurement (BVP) der entreprenørene i anbudsdokumentasjonen bla. må vekke tillit til at de har forstått og kan styre prosjektets risiko på en tilfredsstillende måte. Nye Veier skal som første store offentlige byggherre i Norge gjennomføre en BVP-pilot på E18 Rugtvedt Dørdal-prosjektet, med kontraktsinngåelse innen mars 2017. I denne anbudsrunden utgjør evne til risikostyring 15 % av det totale evalueringsgrunnlaget.

Prendo sin tilnærming til risikovurderinger i anbudsfasen er spesielt tilpasset BVP-metoden. Metoden systematiserer alt relevant underlagsmateriale og presenterer et helhetlig risikokart for prosjektet. Dette inngår som en del av anbudsdokumentasjonen og bidrar til en helhetlig forståelse for risikobildet knyttet til gjennomføring av prosjektet. Denne forståelsen blir således et sentralt element i grunnlaget for BVP-intervjuer med byggherre før kontraktstildeling.