Nye kurs i GDPR/personvern og informasjonssikkerhet (ISO 27001) i Bergen og Stavanger

Etter suksessen med kurs i GDPR/personvern og informasjonssikkerhet (ISO 27001) som nylig ble holdt i Oslo, så vil Prendo AS i samarbeid med Standard Online holde det samme kurset i Bergen 11. april og i Stavanger 3. mai.

EU sin nye personvernforordning trer i kraft som norsk lov 25. mai 2018 (EU General Data Protection Regulation). GDPR vil sette nye, strengere krav for håndtering av personopplysninger som vil være gjeldende for alle norske virksomheter. Forordningen sier blant annet at virksomheter må beskytte personopplysninger basert på risikonivå (risikobasert), men den beskriver få direkte krav til hvordan denne sikkerheten skal oppnås.

ISO 27001-ledelsessystem for informasjonssikkerhet er en standard som beskriver hvordan man kan oppnå en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet. Standarden utgjør således en god retningslinje for hvordan man kan oppnå en tilstrekkelig god informasjonssikkerhet for bli i samsvar med GDPR. Kurset dekker de mest relevante delene av ISO 27001-standarden sett fra et GDPR/personvern-perspektiv.  

Klikk her for mer informasjon og påmeldingsskjema til kurset i Bergen 11. april. 

Klikk her for mer informasjon og påmeldingsskjema til kurset i Stavanger 3. mai.

ISO 27001-standarden er inkludert i kursavgiften. Dette kurset kan også arrangeres som et bedriftsinternt kurs.

Risikostyring i Bygg og Anlegg – BVP-metoden

Prendo har det siste halvåret bistått bygg og anleggsentreprenører med å beskrive risiko i anbudsfasen og styre risiko i utførelsesfasen. Metodikken er utviklet av Prendo og er spesielt tilpasset bygg og anleggsprosjekter.

Entreprenørers evne til å styre risiko og HMS blir i økende grad vektlagt av byggherrer ved tildeling av kontrakter. Stadig flere byggherrer internasjonalt anvender anskaffelsesmodellen Best Value Procurement (BVP) der entreprenørene i anbudsdokumentasjonen bla. må vekke tillit til at de har forstått og kan styre prosjektets risiko på en tilfredsstillende måte. Nye Veier skal som første store offentlige byggherre i Norge gjennomføre en BVP-pilot på E18 Rugtvedt Dørdal-prosjektet, med kontraktsinngåelse innen mars 2017. I denne anbudsrunden utgjør evne til risikostyring 15 % av det totale evalueringsgrunnlaget.

Prendo sin tilnærming til risikovurderinger i anbudsfasen er spesielt tilpasset BVP-metoden. Metoden systematiserer alt relevant underlagsmateriale og presenterer et helhetlig risikokart for prosjektet. Dette inngår som en del av anbudsdokumentasjonen og bidrar til en helhetlig forståelse for risikobildet knyttet til gjennomføring av prosjektet. Denne forståelsen blir således et sentralt element i grunnlaget for BVP-intervjuer med byggherre før kontraktstildeling.

Samarbeid med Hugin Expert

Hugin Expert og Prendo AS inngår formell samarbeidsavtale om forskningsprosjekter og rådgivningsvirksomhet.

Samarbeidet skal bidra til å styrke begge parters arbeid med systematisering og analyse av usikkerhet og risiko som underlag for optimalisering av virksomheters beslutningsprosesser. Hugin anses som et av de ledende kompetansemiljøene på Bayesiansk nettverksmodellering i Europa. Fagmiljøet i Prendo har lang erfaring med usikkerhetshåndtering og risikostyring basert på Hugins Bayesianske nettverksteknologi.

EPIM oppdrag

Prendo er prosjektleder hos medlemsforeningen EPIM, i et prosjekt som skal digitalisere rapporteringen, og forbedre kvaliteten og tilgjengeligheten til  hendelses- og risikorelatert informasjon som deles mellom olje og gass lisenspartnere på norsk sokkel. I september 2017 så ble prosjektets fase 1 godkjent av EPIM sin generalforsamling, og Prendo leder nå prosjektets fase 1 med å utarbeide funksjonskrav og designspesifikasjoner for en digital løsning.

Sitat fra Tor Inge Gran, EPIM QHSE Domain and Exploration & Production Subsurface Domain Responsible:

«Effektiv deling av risikoinformasjon i lisensene på norsk sokkel er helt avgjørende for godt beslutningsunderlag for felles forvaltning. Basert på et initiativ fra en gruppe av EPIMs medlemmer, ble det utarbeidet et Business Case for å belyse muligheter og utfordringer knyttet til et slikt forslag. Prendo ledet dette prosjektet og involverte de forskjellige interessenter på en meget god måte. Forslaget til videreføring av initiativ vil bli fremlagt EPIM styre og Generalforsamling i løpet av 2017»

EPIM er en non-profit medlemsorganisasjon for olje og gass operatørselskapene på norsk sokkel. EPIM tilbyr en rekke IT-løsninger og -tjenester utviklet for og med sine medlemmer, som gir støtte for å oppnå forbedret samhandling, informasjonsutveksling og effektivisering.

Samarbeid med Wergeland Bedriftsutvikling

Wergeland Bedriftsutvikling (WBU) og Prendo inngår formelt samarbeid for å styrke begge parters bredde og dybde innen kurs/opplæring, revisjon, risikoanalyser, beredskap samt design og implementering av styringssystemer. WBU er en solid leverandør av revisjons og kvalitetstjenester, mens Prendo har sitt faglige tyngdepunkt innen risikoanalyser, beredskap og informasjonssikkerhet.

Vi er allerede sterke på kvalitet og ISO 9001 revisjon, gjennom samarbeidet med Prendo dekker vi ISO 27001, tekniske disipliner i revisjoner og dybden i risikostyringsfaget sier Siv Wergeland i WBU.