Risikostyring i Bygg og Anlegg – BVP-metoden

Prendo har det siste halvåret bistått bygg og anleggsentreprenører med å beskrive risiko i anbudsfasen og styre risiko i utførelsesfasen. Metodikken er utviklet av Prendo og er spesielt tilpasset bygg og anleggsprosjekter.

Entreprenørers evne til å styre risiko og HMS blir i økende grad vektlagt av byggherrer ved tildeling av kontrakter. Stadig flere byggherrer internasjonalt anvender anskaffelsesmodellen Best Value Procurement (BVP) der entreprenørene i anbudsdokumentasjonen bla. må vekke tillit til at de har forstått og kan styre prosjektets risiko på en tilfredsstillende måte. Nye Veier skal som første store offentlige byggherre i Norge gjennomføre en BVP-pilot på E18 Rugtvedt Dørdal-prosjektet, med kontraktsinngåelse innen mars 2017. I denne anbudsrunden utgjør evne til risikostyring 15 % av det totale evalueringsgrunnlaget.

Prendo sin tilnærming til risikovurderinger i anbudsfasen er spesielt tilpasset BVP-metoden. Metoden systematiserer alt relevant underlagsmateriale og presenterer et helhetlig risikokart for prosjektet. Dette inngår som en del av anbudsdokumentasjonen og bidrar til en helhetlig forståelse for risikobildet knyttet til gjennomføring av prosjektet. Denne forståelsen blir således et sentralt element i grunnlaget for BVP-intervjuer med byggherre før kontraktstildeling.

EPIM oppdrag

Prendo er prosjektleder hos medlemsforeningen EPIM, i et prosjekt som skal digitalisere rapporteringen, og forbedre kvaliteten og tilgjengeligheten til  hendelses- og risikorelatert informasjon som deles mellom olje og gass lisenspartnere på norsk sokkel. I september 2017 så ble prosjektets fase 1 godkjent av EPIM sin generalforsamling, og Prendo leder nå prosjektets fase 1 med å utarbeide funksjonskrav og designspesifikasjoner for en digital løsning.

Sitat fra Tor Inge Gran, EPIM QHSE Domain and Exploration & Production Subsurface Domain Responsible:

«Effektiv deling av risikoinformasjon i lisensene på norsk sokkel er helt avgjørende for godt beslutningsunderlag for felles forvaltning. Basert på et initiativ fra en gruppe av EPIMs medlemmer, ble det utarbeidet et Business Case for å belyse muligheter og utfordringer knyttet til et slikt forslag. Prendo ledet dette prosjektet og involverte de forskjellige interessenter på en meget god måte. Forslaget til videreføring av initiativ vil bli fremlagt EPIM styre og Generalforsamling i løpet av 2017»

EPIM er en non-profit medlemsorganisasjon for olje og gass operatørselskapene på norsk sokkel. EPIM tilbyr en rekke IT-løsninger og -tjenester utviklet for og med sine medlemmer, som gir støtte for å oppnå forbedret samhandling, informasjonsutveksling og effektivisering.